கவியும் ஞானியும்

கவி :

“பொன் வண்டோடும் மலர் தேடி “

ஆன்ம சாதகன் :

கருவண்டு ஓடும் 1008 இதழ்த் தாமரை தேடி “

கண்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s