“ சாகாத் தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல்  – 7 “

“ சாகாத் தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல்  – 7 “ வேகாக்கால் : அடி  இருந்து முடி வரை செலும் ஆன்ம சாதகனை மேலிட்டு செல்லும் போகாப்புனல் : முடி இருந்து அடி வந்து ,  உடல் எங்கும் பரவும் சாகாத் தலை  : இடை அனுபவம் சாகாத் தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல் என்பது அடி நடு முடி இணைக்கும் வெங்கடேஷ்

“ ஞானிகள் உலக மயம் “

“ ஞானிகள் உலக மயம் “ மெய்வழிச்சாலை ஆண்டவர் – அமுத கலைக்ஞான போதம் பகுதி 2 அறுகூறின் சுவைமரமா மிதற்கு வாது அறுனான்கு பணர்களுண்டு பறவை ஐந்தாம் கருவான விஸ்வச்சுலாம் விருச்சமென்பார் காயகற்பம் கரு நெல்லி மரமிதாகும் திருவான இலைகளெலாம் வேதமாகும் தெய்வீக மரமிதென்றும் செப்புவார்கள் “ பெருகுமிந்த மரந்தலை கீழ் மேலே வேரு “  பேரண்ட முகடு வரை நிற்குன்  தானே  — 64 அதாவது சாலை ஆண்டவர் பிரணவ மரத்தின் தன்மை பெருமை…