“ சாகாத் தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல்  – 7 “

“ சாகாத் தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல்  – 7 “

வேகாக்கால் :

அடி  இருந்து முடி வரை செலும்

ஆன்ம சாதகனை மேலிட்டு செல்லும்

போகாப்புனல் :

முடி இருந்து அடி வந்து ,  உடல் எங்கும் பரவும்

சாகாத் தலை  :

இடை அனுபவம்

சாகாத் தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல் என்பது

அடி நடு முடி இணைக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s