“ ஞானிகள் உலக மயம் “

“ ஞானிகள் உலக மயம் “

மெய்வழிச்சாலை ஆண்டவர் – அமுத கலைக்ஞான போதம் பகுதி 2

அறுகூறின் சுவைமரமா மிதற்கு வாது

அறுனான்கு பணர்களுண்டு பறவை ஐந்தாம்

கருவான விஸ்வச்சுலாம் விருச்சமென்பார்

காயகற்பம் கரு நெல்லி மரமிதாகும்

திருவான இலைகளெலாம் வேதமாகும்

தெய்வீக மரமிதென்றும் செப்புவார்கள்

“ பெருகுமிந்த மரந்தலை கீழ் மேலே வேரு “ 

பேரண்ட முகடு வரை நிற்குன்  தானே  — 64

அதாவது சாலை ஆண்டவர் பிரணவ மரத்தின் தன்மை பெருமை பத்தி பாடுகிறார் .

இந்த மரத்தை தெய்வீக மரம் என்றும் – எல்லா அண்டங்களும் இதில் அடக்கம் என்றும் , இதனுள் 24 ஆன்ம தத்துவமும் , ஐம்புலனும்   அடக்கம்

இது உடலை கற்பம் செயும் வல்லபம் உடைத்து

இதன் சிறப்பு :

இதன் வேர் சிரசிலும் , தலை கீழும் இருக்கு என்கிறார்

அதாவது தலை கீழாக தொங்கும் பிரணவ மரம் எனும் அற்புத மரம்

இதே  கருத்தைத் தான் உப நிடதமும் கூறுது

“ பிரணவம் மரம் தலை கீழாக தொங்குது “ 

ஞானியரிடத்தில் கருத்து ஒற்றுமை தான் இருக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s