“ உலகமும் ஞானியும் “

“ உலகமும் ஞானியும் “  

உலகம் :

ஆபத்து காலத்துக்கு உதவ

சில பல நல்ல நண்பர் குழாம் சம்பாதித்து வைத்துக்கொளல் நலம்

ஆன்ம சாதகர் :

வினை தீர்த்துக்கொள  – மேலேற வழி காட்ட

ஞானியர் உறவு – பர உறவுகள் சம்பாதித்து வைத்து கொண்டிருப்பார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s