“ வினை தீர்க்கும் விநாயகர் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ வினை தீர்க்கும் விநாயகர் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

 விநாயகர் எப்படி வினை தீர்ப்பார் ??

ஆம் தீர்ப்பார்

காரணம் இல்லாமல் , நம் முன்னோர் இப்படி அழைப்பாரா ??

சோம சூரியாக்கினி கலைகள் அக்கினியில் சேரும் போது , அந்த அனுபவம் வினைகளை  நாசம் செயும்

அது விநாயகர்  உருவம் ஆக உருவகம் செயப்பட்டு அவர் செய்வதாக கூறுகிறார்

அனுபவத்தில் விளங்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s