” கல்பம் அமுரி முப்பு பெருமை ?? “”

” கல்பம் அமுரி முப்பு பெருமை ?? “”

கணபதி சித்தர் – நெஞ்சறி விளக்கம்

ஆண்டொறு நூறு கற்பம் ஔடத மூலி உண்டு

நீண்டதோர் காயசித்தி நெடு நாளைக்கு இருந்த பேரும்

மாண்டுதான் போவார் அல்லால் வையகத்து இருப்பார் உண்டோ

தீண்டொணா நாகை நாதர் சீர்பதம் தேடு நெஞ்சே 79

இதுக்கு விளக்கம் தேவையிலை பொருள் படித்தாலே விளங்கும்

Limitations of Sidhdha Kalpa drugs for Longevity of Life

வெங்கடேஷ்

1 நபர், கங்காரு, வெளிப்புறங்கள் மற்றும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

2நீங்கள் மற்றும் 1 நபர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s