“ பிரம்மாஸ்திரம் – பிரமத்துவாரம் “

“ பிரம்மாஸ்திரம் – பிரமத்துவாரம் “

பிரம்மாஸ்திரம்  கொண்டு மும்மலத்தை நாசம் செய்தால்

பிரமத்துவாரம் தானே திறந்து கொளும் 

இது தான் நெற்றிக்கண் திறப்பதுக்கான வழி முறை ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s