“ வாசி பெருமை

“ வாசி பெருமை “ 

வானில் முகில் வட்டம் அளித்தால்

மழை பொழியும்

அதே வாசி சிரசில் பரிவட்டம் அமைத்தால்

அமுதம் பொழியும்

மழையும் அமுதமும் ஒன்றே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s