கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் புதிர் : ஆதித்த கரிகாலன் கொலை

கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் புதிர் : ஆதித்த கரிகாலன் கொலை நம் வழக்கு மொழி  : “ அரசன் அன்றே கொல்வான் – தெய்வம் நின்று கொல்லும் “ ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் கொலையில் – கொலை செய்த  பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள்  ஹரிதாசன் & குழுவினர்க்கு தண்டனை  சுமார் 16 ஆண்டுகள் கழித்தே கிடைத்திருக்கு அது வரையில் ராஜ வாழ்க்கை தான் தேச துரோகிக்கு ராஜ ராஜ சோழன் ,  16 ஆண்டுகள் கழித்து ,…

“ திருமந்திரம்  – வாசி பெருமை “

“ திருமந்திரம்  – வாசி பெருமை “ எங்கே இருக்கினும் பூரி இடத்திலே அங்கே யதுசெய்ய ஆக்கைக் கழிவில்லை அங்கே பிடித்தது விட்டள வுஞ்செல்லச் சங்கே குறிக்கத் தலைவனு மாமே 570  விளக்கம் : பூரி எனில் – பிராணாயாமத்தில் பூரகம் குறிக்கவிலை கலைகளை செழித்து வளரச்செய்தலாகிய வாசி உருவாக்கும் பயிற்சி வாசி சித்தியானால் உடலுக்கு அழிவிலை அதை தான் சித்தர் பெருமக்கள் :  “ ஏறுகின்ற வாசியது கற்பம் “ அந்த வாசி மேல் செலுத்தினால்…

“ சித்த வைத்தியம்  – முப்பு அமுரி கல்பம் “

“ சித்த வைத்தியம்  – முப்பு அமுரி கல்பம் “ என் பதிவுகள் படித்துவிட்டு , அனேக சித்த வைத்தியர் எனக்கு –  முப்பு அமுரி கல்பம் பெருமை பத்தி செய்தி அனுப்புவர் பேசுவர் நான் : சரி – பாரதம் காந்தாரி எந்த கல்பம் உண்டு , துரியன் உடலை கல்பம் செய்தாள் ?? என கேட்டால் பதில் அளிக்க மாட்டார் அவர் : சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல்  – அபர மார்க்கத்தில் உப்பு வகைகளின்…