நியூட்டனின் 3ம் விதி

நியூட்டனின் 3ம் விதி Rocketry film இந்த  படத்தில்   ,  இந்திய  விஞ்ஞானி  நம்பி  நாராயணன்  , இங்கிலாந்து ரோல் ராய்சின் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் சோதனை கூடம் அதை அவர்கள் பயன்படுத்தப் போவதிலை எனவும் -அந்த கட்டமைப்பு பிரிக்கப்போவதாக கூற , அதை எங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கவும் என கேட்பார்   அது  400 மில்லியன் பவுண்ட் பெருமானமுள்ள விண்கலம் ஏவும் சோதனை செயும் மையம்   தற்போதைய மதிப்பு ரூ 3200 கோடி  அவர் யோசித்து…

அபர வித்தைகள்

அபர வித்தைகள் எவை எவை எனில் ?? வள்ளல் பெருமான் எது கூறினாலும் , முதலில் பிரிப்பது 1 சுத்தம் அசுத்தம் 2 பரம் அபரம் பரத்துக்கு எதிரானது அபர வித்தைகள் 1 லம்பிகா முத்திரை /யோகம்  நாக்கை மடித்து உள் வைத்து , வாசி உருவாக்கும் குறுக்கு பயிற்சி இதை கேசரி யோகம் என பலர் கற்றுத்தருகிறார் வாசியை இயல்பாக உருவாக்கணும் – குறுக்கு வழியிலல்ல  2 முப்பு – அமுரி – கல்பம் உப்பு…

“ படி நிலைகள் “  

“ படி நிலைகள் “   1 முத்தி சோமசூரியாக்கினி கலைகள் ஒன்று சேர்வது இள நிலை என்பதாகவும் ஆன்ம சாதகன் தன் உணர்வு துவாத சாந்தப் பெருவெளி அடைதலாக முது நிலை அனுபவம்  விளங்கும் 2 பரியங்கம் இள நிலை வாசிக்கு முன்னரும் முது நிலை வாசிக்கு பின்னரும் சித்திக்கும் 3 வினை தீர்த்துக்கொளல் அடி அனுபவம் – இரு திருவடிகள் இணைப்பு அனுபவம் அளிக்கும் நடு அனுபவம்  – பூரண அமுத கலசம் அமைந்த…