நியூட்டனின் 3ம் விதி

நியூட்டனின் 3ம் விதி

Rocketry film

இந்த  படத்தில்   ,  இந்திய  விஞ்ஞானி  நம்பி  நாராயணன்  ,

இங்கிலாந்து ரோல் ராய்சின் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் சோதனை கூடம்

அதை அவர்கள் பயன்படுத்தப் போவதிலை எனவும் -அந்த கட்டமைப்பு பிரிக்கப்போவதாக கூற , அதை எங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கவும் என கேட்பார்  

அது  400 மில்லியன் பவுண்ட் பெருமானமுள்ள விண்கலம் ஏவும் சோதனை செயும் மையம்  

தற்போதைய மதிப்பு ரூ 3200 கோடி 

அவர் யோசித்து சரி என ஒப்புக்கொள்வார் அதன் இயக்குனர்

இது இந்தியாவில் இருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தில் தான் இந்த  ஆய்வுக்கூடம்  கட்டப்பட்டது என்பார்

இந்தியாவை நாம் நன்கு சுரண்டி விட்டோம்  – அதில் இருந்து சிறிது பகுதி தரப்போகிறோம் என்பார்

இது தான் நியூட்டனின் 3ம் விதி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s