“  சாதகர் படி நிலைகள் “

“  சாதகர் படி நிலைகள் “  

1 இருளில் இருப்போர் இருளில் தான்

பெரும்பாலான  மனிதர் இப்படித் தான்

ஒளிக்கான சமிக்ஞை இல்லை

2 நாதம் கேட்டோர் ஒரு படி மேலே

அவர் வாசி வயப்படுத்தியோர்

அவர்க்கு இருள் விலகப்போவதன் அறிகுறி தான் நாதம்

அவர் உலகத்துடன் ஒட்டார்

3 உச்சி அடைந்தோர் ஞானம் பெற்றோர்

இந்த வகை அரிது மிக அரிது

தன்னை வெளிக்காட்டிக்கொள்ளார்

4 உச்சிக்கு மேல் சென்றோர் மீண்டும் வாரார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s