“ நாகை நாதர் – தத்துவ விளக்கம் “

“ நாகை நாதர் – தத்துவ விளக்கம் “

இம்மாதிரி கணபதி தாசர் எனும் சித்தர் பாடி இருப்பார்

இதன் விளக்கம் :

நாகம் – குண்டலினி

அதன் மேல் விளங்கும் ஆன்மா ஆகிய கடவுள் தான் நாகை நாதர் என சித்தர் வர்ணிக்கிறார்

குண்டலினி விளங்குவது சிரசில்

முதுகுத் தண்டு அடியில் அல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s