சுழி பெருமை

“கல்லும் பிளந்து கடுவெளியாமே”

அதாவது கல் ஆகிய உச்சி பிளந்தால் வெட்ட வெளி ஆகிய கடுவெளி தரிசனம் கிட்டும்

வெங்கடேஷ்

உட்புறம் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

9நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 6 பேர்

2 பகிர்வுகள்

அன்பு

பகிர்

0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s