“ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் “  

“ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் “  

திருப்போரூர் :

போர் + ஊர் = போரூர்

அதாவது தர்ம யுத்தம் நடக்கும் இடம் தான் அது

இருளுக்கும் ஒளிக்கும்  போர் நடக்கும் ஊர் போரூர்

இதே  தான் பஞ்சாபில் இருக்கும் குருக்ஷேத்ராவும்

அங்கு தான் பாரத யுத்தம் நடந்தது

 ஆகையால்  திருப்போரூரும் – குருக்ஷேத்ராவும் ஒன்று தான்

அதாவது ஒரே உட்கருத்தை தன்னகத்தே கொண்ட ஊர்

யாரும் ஒப்புக்கொள மாட்டார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s