” ஊர்த்துவகதி பெருமை “

” ஊர்த்துவகதி பெருமை ”

சாமானியர்க்கு

வாந்தி எடுக்கும் போது மட்டும் தான் ஊர்த்துவகதி

மத்த சமயத்திலெலாம் அதோகதி தான்

சுவாசம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s