“ ஆன்மா பெருமை – குலசேகராழ்வார் –  பெருமாள் திருமொழி. “

“ ஆன்மா பெருமை – குலசேகராழ்வார் –  பெருமாள் திருமொழி. “

உண்டியே உடையே உகந்து ஓடும் இம்

மண்டலத்தொடும் கூடுவது இல்லை யான்

அண்டவாணன் அரங்கன் வன் பேய்-முலை

உண்ட வாயன்தன் உன்மத்தன் காண்மினே

விளக்கம்  :

உலகம் உணவு உடை என பின்னே ஓடும் நடைமுறை வழக்கு  தீர்ந்து போகும் , ஆன்மாவாகிய அரங்கனை “ கண்ணால் “ பார்த்த பின்னே

“ பார்த்தால் பசி தீரும் “

கவிகள் :

 “ சோறும் குடி நீரும் வேணா

மாமா உனை பார்த்தாக்கால் “

என காதலி காதலனை பார்த்து பாடுகிறாள்

கவிகள் பாதி ஞானியர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s