“ கல் “

“ கல் “

இது செங்கல் கருங்கல் பத்தியது  அல்ல

1 “ கல் கருடன் “   

கல் ஆகிய துரியமலையில்

நாத விந்து கலப்பாகிய கருடன் மீது ஆன்மா வீற்றிருப்பது குறிப்பது

2 “ குத்துக்கல் ஆக புருஷன் இருக்கான் “

கல் ஆகிய ஆன்மா பிரமத்துவாரத்தில் என்பதை குறிக்கும் வழக்கு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s