“கல்லுக்குள் ஈரம் – சன்மார்க்க விளக்கம்”

“கல்லுக்குள் ஈரம் – சன்மார்க்க விளக்கம்”

இது பிரபலமான பழமொழி

உண்மையான விளக்கம் :

துவாதசாந்தத்தில் விளங்குகின்ற வெளியில் இருக்கிற கல் ஆகிய ஆன்மாவுக்குள் ஈரம் கருணை உயிர் இரக்கம் இருக்கிறது என பொருள்

ஆனால் உலகம் அளிக்கிற விளக்கம் வேற

கல் போன்ற மனதிலும் இரக்கம் .

வெங்கடேஷ்

நெருப்பு மற்றும் , ’22. மனதில் சஞ்சலம் இருக்காது தைரியம் இருக்கும்..!’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

9நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 6 பேர்

5 பகிர்வுகள்

ஆச்சர்யம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s