திருமந்திரம் ஐந்தாம் தந்திரம்

திருமந்திரம் ஐந்தாம் தந்திரம்

இருவினை நேரொப்பி லின்னருட் சத்தி
குருவென வந்து குணம்பல நீக்கித்
தருமெனு ஞானத்தாற் றன்செய லற்றால்
திரிமலந் தீர்ந்து சிவனவ னாமே. 1527

விளக்கம் :

இரு வினையும் சரிசமம் எனும் அருள் எனும்  சத்தினிபாதம் வாய்க்கும் போது , குருவானவர் வந்து ஆட்கொண்டு , தக்க சாதனம் கற்பித்து , ஞானத்தை அளிப்பார்

அதனால் மும்மலம்   தீர்ந்து சிவத்துக்கு ஒன்றாவான் ஆன்ம சாதகன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s