முதல் பிறவி வினை கணக்கு எப்படி ? ?

முதல் பிறவி வினை கணக்கு எப்படி ? ?

புது வண்டி

நம்பர் பிளேட் இல்லாம தான் சில நாள் ஓடும்

 நம்பர் பதிவு ஆகணும் – அது வரை

அது போல் தான்

முதல் பிறவி வினையிலா பிறவி

முதல் பிறவியில் இருந்து வினை ஈட்டுகிறோம்

பின்னர் அனுபவிக்கிறோம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s