திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் 

திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் 

இரவும் பகலு மிறந்த விடத்தே
குரவன் செய்கின்ற குழலியை யுன்ன
யரவஞ் செய்யாம லவளுடன் சேரப்
பரிவொன்றி லாளும் பராபரை தானே 1528:

விளக்கம்:

இரவும் பகலுமற்ற துவாத சாந்தப் பெருவெளி விளங்கும் சத்தியை நினைத்து , தவம் செய்து  , டம்பம் பெருமை ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல்  நிற்க, பரத்தில் விளங்கும் சத்தியானவள்  ஆன்ம சாதகனை அன்போடு ஆட்கொள்வாள்

அதாவது அசையாது தவத்தில்  நின்றக்கால் சத்தியானவள் நம்மை ஆட்கொள்வாள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s