பேர் – த த்துவ விளக்கம்

பராந்தகன் – மதுராந்தகன்

பர வெளி விளங்கும் பொருள்

செயல்படா நிலை குருட்டு நிலை பராந்தகன்

அது மதுரமாக இனிய சுவையுடன் இருப்பதால்

அப்போது அது மதுராந்தகன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s