கல்கியும் வாசியும் 2

கல்கியும் வாசியும் 2

உண்மை சம்பவம்

வெள்ளை குதிரை – வாசி

ஒருவர் என் பதிவு படித்துவிட்டு , இது எப்படி சரி என வினவினார்

நான் :

வாசி குதிரை – அகோரம்

இதை எழுப்பி மேலேற்றுபவர் அகோரிகள்

இது குதிரை எனில் , ஏன் கல்கி அமர்ந்து வரும் குதிரை வாசியாக இருக்கக்கூடாது ?

கள்ளழகர் குதிரை மீதேறி தான் வருகிறார்

அதுவும் வாசி தான்

அது போலத்தான் இதுவும்

இதெல்லாம் புரிய நிறைய ஆய்வு  செயணும்

மேலோட்டமா பக்தி மயமா இருக்கக் கூடாது

அவர்க்கு விளங்கவிலை

நான் வைத்துவிட்டேன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s