” ஞானியர்  பெருமை “

” ஞானியர்  பெருமை “

மச்சு மேலேறி உச்சிமேல் நிற்போர்

வச்சிர ஞானியரே

                            – காரை சித்தர்

 சுழுமுனை  உச்சி அனுபவம் பெற்றோர் ஞானியர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s