தவ வலிமை

தவ வலிமை

என்ன செயும் ??

சகலத்தில் இருந்து மீட்டு

கேவலத்தில் இட்டு

மீட்டு சுத்தத்தில் வைத்து

நிர்மலத்துக்கு ஏத்தி

சிவ நிலையில் வைக்கும்

எலாமே அவத்தை அனுபவம்

வெங்கடேஷ்

9 பேர், வெளிப்புறங்கள், கோவில் மற்றும் , ’ஒளி தேகம்... சித்திக்கும் மூலமாம் சிவமருந்து என எம்தித்திக்கும் ஞானத் திருவருள் மருந்தே! 지 ட்பா திருவருட்பா(அகவல்) (அகவல்)’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

11நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 8 பேர்

4 பகிர்வுகள்

அன்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s