“ பார்வை பெருமை “  

“ பார்வை பெருமை “   1 ஒரு அழகான பெண் ஒரு ஆடவனை கண்ணால் பார்த்தால் போதும் அவள் காதல் வலையில் இவன் கண்கள் உரசிக் கொண்டால் காதல் தீ பத்திக்கொளும் 2 ஒரு பொறுக்கி ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்துவிட்டால் போதும் அவள் பலாத்காரம் செயப்படுவாள் 3 ஒரு அரசியல்வாதி –  நில புரோக்கர் நல்ல நிலம் – சொத்து கண்ணுக்கு புலப்பட்டால் போதும் உடன் அது அவர்  பேருக்கு மாறிடணும் சொந்தக்காரர்க்கு விருப்பமிருக்கோ …

“ திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் – தவம் பெருமை “ 

“ திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் – தவம் பெருமை “  சிவகதி யேகெதி மற்றுள்ள தெல்லாம்பவகதிப் பாசப் பிறவியொன் றுண்டுதவகதி தன்னோடு நேரொன்று தோன்றிலவகதி மூவரு மவ்வகை யாமே  – 1536 விளக்கம் : சிவத்தை அடைவதே இறுதி நலம்  என வாழும் முறையே வாழ்க்கை பயணம் மற்ற உலக வாழ்வு எல்லாம் பாவத்தை வினையும் சேர்க்கும் பாதை ஆம்  அதுக்கு தவமே முறை என வாழ்ந்தால் – அதுக்கேற்றாற் போல் அமைத்துக்கொண்டால் மட்டுமே மும்மலம்…

As Above So Below

As Above So Below As rivers are infested with crocs n gators So are you tube channels infested with Cheats frauds superstitions Beware you don’t fall prey BG VENKATESH 3நீங்கள், Anand Arumugam மற்றும் 1 நபர்