“ திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் – தவம் பெருமை “ 

“ திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் – தவம் பெருமை “ 

சிவகதி யேகெதி மற்றுள்ள தெல்லாம்
பவகதிப் பாசப் பிறவியொன் றுண்டு
தவகதி தன்னோடு நேரொன்று தோன்றி
லவகதி மூவரு மவ்வகை யாமே  – 1536

விளக்கம் :

சிவத்தை அடைவதே இறுதி நலம்  என வாழும் முறையே வாழ்க்கை பயணம்

மற்ற உலக வாழ்வு எல்லாம் பாவத்தை வினையும் சேர்க்கும் பாதை ஆம்

 அதுக்கு தவமே முறை என வாழ்ந்தால் – அதுக்கேற்றாற் போல் அமைத்துக்கொண்டால் மட்டுமே மும்மலம் வென்று ஞானம் அடைவோம் பிறவித்தளையில் இருந்து விடுபடுவோம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s