வாசி பயிற்சி

வாசி பயிற்சி

திருவாசகம் கண் வைத்து ஆற்றும் பயிற்சியானது 3 வகையாக பிடித்திருப்பதாக கூறுது

1 நடுக்கண்

2 குவளைக் கண்

3 கடைக்கண்

இது மூன்றுக்கும் தொடர்புடைத்து

இந்த மூன்றும் முறையாக செய்து , அனுபவம் பெற்று முற்றுப் பெற்றால் தான் வாசி சித்தியாகும்

வெங்கடேஷ்

1Badhey Venkatesh

1 பகிர்வு

அன்பு

பகிர்

0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s