இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

வட நாட்டு நாக்பூர் எனும் ஊரும் 

நம் த நாட்டு நாகர்கோவிலும் ஒரே அர்த்தம் கொண்ட ஊர்

நாகத்துக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட  நகரம் ஊர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s