“ நிலா பெருமை “

“ நிலா பெருமை “

 நிலாவுக்கு நெருப்பு என்ற பேரும் உண்டு  

அதனால் தான்

ஆன்ம சாதகன்  மூன்றாம் பிறை நெற்றியில் வளர்க்கிறான்

 ஞானம் பெறுகிறான்

அமுதம் உண்கிறான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s