“ இறை பெருமை “

“ இறை பெருமை “

ஒரு  நகர கட்டுபாட்டு அறை

அதில் எல்லாரும் தொலைபேசியில்  பேசுவது ஒட்டுக்கேட்க முடியும்

ஒரு வாரம் ஒரே வாரம்  ஒருவர் கேட்டாலே

அவர்க்கு மன நலம் பாதிக்கப்படும் – பைத்தியம் ஆகிவிடுவார்

அப்படி என்றால்

உலகில் இருப்போர் எல்லாரும் பேசுவது கேட்கும் இறைவனுக்கு எப்படி இருக்கும் ??

அவர்க்கு பைத்தியம் பிடிப்பது/த்தது இலை ??

வினோதம் வியப்பு தானே ??

அது தான் இறைவன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s