” சைவமும் – அசைவமும்”

சைவமும் அசைவமும்

கட்டிலில் சைவத்துக்கு அர்த்தமிலை இடமிலை

ஆன்ம சாதனையில் அசைவத்துக்கு இடமிலை

இது உணவல்ல

அசைவு குறிப்பது

உடல் மனம் பிராணன் அசைவு

வெங்கடேஷ்

10நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 7 பேர்

1 பகிர்வு

ஹாஹா

பகிர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s