“ பிள்ளையார் பட்டி – சன்மார்க்க  விளக்கம் “

“ பிள்ளையார் பட்டி – சன்மார்க்க  விளக்கம் “

பிள்ளையார் பட்டி விநாயகர் கோவில் மிகப் பிரசித்தி பெற்றது

ஏன் இந்த மாதிரி பேர் ??

பட்டி எனில் நாதம் ஒலிக்கும் இடமாகையால் , அது இயற்கையின் பூதம் சேர்க்கையின்  இடமாகையால் , அங்கு ஒரு தெய்வம் உருவாக்கி – அதன் பேர் பட்டி என வைத்தனர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s