“ கவிகள் பாதி ஞானியர் “

“ கவிகள் பாதி ஞானியர் “

சினிமா பாடல் :

“ உன் முகத்தை பாக்கையிலே

என் மொகத்தை நான் மறந்தேன் “  

இது கண்ணாடி தவ அனுபவத்தை ஒற்றி அமையுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s