“ அக்காலமும் இக்காலமும் “ 

“ அக்காலமும் இக்காலமும் “ 

அக்காலம்  :

அடி உதவுவது மாதிரி

அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டார்

 இக்காலம் ;

வேலைக்கு செயும் பெண்கள் :

Bread Omlette/Toast – Maggi மாதிரி காலை உணவுக்கு எதுவும் உதவாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s