“ சித்தர் பெருமை “   –  ஶ்ரீகாரைச் சித்தர்

“ சித்தர் பெருமை “   –  ஶ்ரீகாரைச்சித்தர்

“  சர்ப்பத்தைச் சுழுனைக்கோ லதற்கு ளாட்டிச்

சாவாமல் செத்தவரே சித்தர் கண்டீர் “

விளக்கம் :

சர்ப்பம் ஆகிய வாசியை சுழுமுனைக்குள் செலுத்தி , அந்த அனுபவமாம் சாகாமல் செத்த அனுபவம் பெற்றோர் சித்தர் பெருமக்கள் என விளக்கம் அளிக்கிறார்

சர்ப்பம் எனில் குண்டலி அல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s