திருமந்திரம் –  ஐந்தாம் தந்திரம்

திருமந்திரம் –  ஐந்தாம் தந்திரம்

அரனெறி யப்பனை யாதிப் பிரானை
யுரநெறி யாகிவந் துள்ளம் புகுந்தான்
பரனெறி தேடிய பத்தர்கள் சித்தம்
பரனறி யாவிடிற் பல்வகை தூரமே  1543

விளக்கம் :

சிவ நெறி நிப்பானும் – காலம் கடக்கிட முடியாதவனாகிய சிவம் – ஆன்ம சாதகர்க்கு பலம் அளிப்பவனாகியவன் என் உள்ளம் புகுந்தான்

சிவத்தை அடைய  வேண்டி , அதன் முறை வழி படி தேடிய பக்தர்கள் – அதை அறியாவிடில் அவனுக்கும் பக்தர்க்கும் தூரம் அதிகமாகுமே

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s