வாசியும் – ஊசியும்  5

வாசியும் – ஊசியும்  5

நம் உடல் ஊசிப் போகாமல் இருக்க வேணுமெனில்

வாசியும் விந்துவும் சிரசின் ஊசித் துளையில்  நுழையணும்

எப்படி ஆற்றுவது ??

ஆராய்ச்சி செயவும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s