அமுதம்

அமுதம்

ர வியும் – ச ந்திரனும்

ம் மகாரத்தில் சேர்ந்தால்

உண்டாவது அமுதம்

அமுத ” ரசம்”

வாலை ரசம்

வெங்கடேஷ்

வெளிப்புறங்கள் மற்றும் கோவில் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

5நீங்கள், Anand Arumugam மற்றும் 3 பேர்

2 பகிர்வுகள்

ஹாஹா

ஹாஹா

கருத்துத் தெரிவி

பகிர்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s