“ மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் “

“ மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் “  1 விஞ்ஞானம் : Psychology n Science : Mind condition  இதிலிருந்து விடுபடுதல் தான் உண்மையான விடுதலை இதுக்கு தவம் மிக அவசியம்  – நீண்ட காலம் தேவை மனம் தான் எது எது உண்மை – பெரிது   என நினைத்து பற்றி உளதோ ?? அதன் உண்மைத் தன்மை அறிதல் இதுக்கு நீண்ட காலம் ஆகும்    மனம் தன் அரிதாரம் களைதல் 2 மெய்ஞ்ஞானம்  : இதிகாசம்…

“ ஆன்மாவும் மனமும் “ 

“ ஆன்மாவும் மனமும் “  மனம் : Always Give and Take policy அதாவது தனக்கு ஏதாவது வசதி இன்பம் களிப்பு கொடுத்தால் பதிலுக்கு தவம் செய சம்மதிக்கும் சிறு பிள்ளை மாதிரி மிட்டாய் சாக்லெட் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தா படிப்பேன் என் மாதிரி ஆன்மா : கொடுப்பது மட்டும் தான் வாங்கிக்கொள்ளுதல் ஏதுமிலை அது பூரணம் அதுக்கு நம்மால் ஆக வேண்டியது ஏதுமிலை அதுக்கு தேவையுமிலை வெங்கடேஷ்