“ ஆன்மாவும் மனமும் “ 

“ ஆன்மாவும் மனமும் “ 

மனம் :

Always Give and Take policy

அதாவது தனக்கு ஏதாவது வசதி இன்பம் களிப்பு கொடுத்தால்

பதிலுக்கு தவம் செய சம்மதிக்கும்

சிறு பிள்ளை மாதிரி

மிட்டாய் சாக்லெட் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தா படிப்பேன் என் மாதிரி

ஆன்மா :

கொடுப்பது மட்டும் தான்

வாங்கிக்கொள்ளுதல் ஏதுமிலை

அது பூரணம்

அதுக்கு நம்மால் ஆக வேண்டியது ஏதுமிலை

அதுக்கு தேவையுமிலை

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s