“ மனிதரின் பரிணாம வளர்ச்சி – உயிரின் உள்முக  பயணம் “

“ மனிதரின் பரிணாம வளர்ச்சி – உயிரின் உள்முக  பயணம் “

1 “ குகன் “ ஆகணும்   

குகைக்குள்  நுழைவதால்

சிரம் எனும் குகைக்குள்

தவம் செய்து நுழைய வேணும்

இது நடு அனுபவம்

  ஆதிவாசி குகை வாழ்ந்த மாதிரி அல்ல  

ஈஷா குகை மாதிரி

அலிபாபா 40 திருடர்கள் படம் குகை மாதிரி

2 “ சிற்றம்பலவன் “  ஆகணும்

சிற்றம்பலம் எனும் வெளியில் புகுவதால்

சுத்த சிவம் தனை இவ்வாறு தான் அழைக்குது

இது முடி அனுபவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s