“ பிறவியும் –  பொன்னியின் செல்வனும் “

“ பிறவியும் –  பொன்னியின் செல்வனும் “ ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை  நமக்கு புரிய வைக்க , ஒரு படம் ரெண்டு  பாகம் / 6 மணி நேரம் தேவைப்படுது பொன்னியின்  செல்வன் இதுக்கு பல ஆண்டுகள் உழைப்பு கொடுத்திருக்கிறது   அந்த குழு திரைக்கதைக்கு 2 ஆண்டுகள், பிடித்ததாம் ராஜ ராஜ சோழன் எப்படி தஞ்சை பெரிய கோவில் கட்டினான் என விவரிக்கும் கதை 6 பாகங்களாக உடையார் சரித்திர நாவல்  அப்படி எனில் ?? இறை…

திருமந்திரம்  – ஐந்தாம் தந்திரம்

திருமந்திரம்  – ஐந்தாம் தந்திரம் வழிசென்று மாதவம் வைகின்ற போதுபழிசெல்லும் வல்வினைப் பற்றறுத் தாங்கேவழிசெல்லும் வல்வினை யார்திறம் விட்டிட்டுழிசெல்லி லும்பர் தலைவன்முன் னாமே. 1549 விளக்கம்: இறை அடையும் வழியாம் –  தியானம் தவம் செயும் போது , சாதகனின் ஊழ் வல் வினைகள் வந்து இடை மறிக்கும் – தடை  செயும் வினை வெல்லும் வகை அறிந்து , வெல்கிறாரோ ?? திருவடி தவம் வினை வெவ்ல வழி  “ காட்டும் “ அவர் முன்னே…

“ எட்டப்பன் “  பேர் – தத்துவ விளக்கம்

“ எட்டப்பன் “  பேர் – தத்துவ விளக்கம் இது காட்டிக்கொடுக்கும் பரம்பரை பத்தியது அல்ல “ எட்டு 8  அப்பன் “ அதாவது எட்டு ஆகிய அகரத்தில் விளங்கும் ஆன்மாவாகிய அப்பன் தான் எட்டப்பன் இதை ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் தங்கள் பேராக முன்னாளில் வைத்திருந்தனர் வெங்கடேஷ்