“ எட்டப்பன் “  பேர் – தத்துவ விளக்கம்

“ எட்டப்பன் “  பேர் – தத்துவ விளக்கம்

இது காட்டிக்கொடுக்கும் பரம்பரை பத்தியது அல்ல

“ எட்டு 8  அப்பன் “

அதாவது எட்டு ஆகிய அகரத்தில் விளங்கும் ஆன்மாவாகிய அப்பன் தான் எட்டப்பன்

இதை ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் தங்கள் பேராக முன்னாளில் வைத்திருந்தனர்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s