உலகம் ??

உலகம் பசிப்பிணிக்கு மருந்து சொலும் கொடுக்கும்

பிறவிப்பிணி நீக்க வழி மருந்து தெரியாது

வித்தை தெரிந்தவர் கற்றுத்தருபவர்

அரிது அரிதிலும் அரிது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s