“ குழலும் – பூங்குழலும் “

“ குழலும் பூங்குழலும் “

குழல் ஒரு ஊதும்  இசைக்கருவி

இது  அகத்துக்கும் புறத்துக்கும் பொருந்தும்

அகத்தில் என்ன மாறுபாடு எனில் ??

அகத்தில் ஊதினால் அது பூங்குழல் ஆகிவிடும்

பூ – தீ நெருப்பு

அதில் ஊதும் போது  காற்றும் கனலும் ஆகிய வாசி  ஏறும்

சரியாக ஊத அறிந்தார் ஊதுவார்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s