“ கைலாய மலையும் – பொற்சபையும் / சிற்சபையும் “

“ கைலாய மலையும் – பொற்சபையும் / சிற்சபையும் “

கைலாய மலை நமக்கு எப்படி காட்சி அளிக்குது ?

பொன் நிறத்துடனும் – பனி படர்ந்த நிலையில் வெள்ளி போல் வெண்மையாக காட்சி அளிக்கும்

இது அக அனுபவத்தின் புற வெளிப்பாடு ஆம்

பொன் நிறம் – பொற்சபை அனுபவம் – வெளி

வெள்ளி – பனி – சிற்றம்பல வெளி அனுபவம்

ஆகையால் பொற்சபையும் சிற்சபையும் இரு கண் அல்ல – கன்னியாகுமரி சபை உரைப்பது போல

அவை 8 *2ம் அல்ல

வெங்கடேஷ்

2நீங்கள் மற்றும் 1 நபர்

1 பகிர்வு

அன்பு

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s