“ ஶ்ரீ காரைச்சித்தர் – கண்ணன் – தத்துவ விளக்கம்  “

“ ஶ்ரீ காரைச்சித்தர் – கண்ணன் – தத்துவ விளக்கம்  “

பாரில்லேன் பார்த்தே னில்லை பாவங்கள் புரிந்தே னில்லை

பதறினேன் மனம் தளர்ந்தேன் பருகினேன் பல நூல் சாரம்

ஊரில்லேன் காணியில்லேன் உறவுமற் றொருவ ரில்லேன்

ஊசியாம் காந்த வுச்சி ஒளியிலே கண்ணன் தன்னைக் 147

விளக்கம் :

பாரதக் கண்ணன்  – யதுகுலக் கண்ணன் இடையன் கண்ணன் எங்கே ?? என உண்மை போட்டு உடைக்கிறார் சித்தர்

சு உச்சியிலே துளையிலே கண்ணன் விளங்குகின்றான்

அப்போ அது தான் யமுனை   நதி – புறத்தில் ஓடும் நதி அல்ல

புறம் என்பது ஒரு அடையாளக்குறி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s